<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων παρακολουθεί, μεταξύ των άλλων, τις εξελίξεις που σημειώνονται στην ναυτιλία σε διεθνές όσον και περιφερειακό επίπεδο και ενημερώνει ανάλογα τον Γενικό Γραμματέα και την Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Γραμματέα παρακολουθεί το έργο Διεθνών Διακυβερνητικών Οργανισμών και τηρεί και προωθεί τις σχέσεις μεταξύ ΠΝΟ και Διεθνών Συνδικαλιστικών Οργανισμών (ITF και ETF).


επιστροφή