<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποτελεί την ανώτατη συνδικαλιστική Οργάνωση των Ελλήνων ναυτεργατών. Είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση και όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας μας έχει σαν Μέλη της 14 πρωτοβάθμιες Ναυτεργατικές Οργανώσεις.

Τρία είναι τα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας με την ακόλουθη ιεραρχία:

1. Το Παν-Ναυτικό Συνέδριο
2. Το Γενικό Συμβούλιο
3. Την Διοίκηση

ΠΑΝ-ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Παν-Ναυτικό Συνέδριο αποτελεί το κυρίαρχο σώμα της Ομοσπονδίας, το οποίο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο κάθε πέντε χρόνια, αλλά και εκτάκτως οσάκις συντρέχουν λόγοι συγκλήσεώς του.

Εργο του Παν-Ναυτικού Συνεδρίου είναι, μεταξύ των άλλων, η διενέργεια ελέγχου των Διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης (Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός) και η διαμόρφωση του Προγραμματισμού Δράσης της Ομοσπονδίας για την επομένη πενταετία. Τέλος, εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, η θητεία του οποίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΝΟ, είναι πενταετής.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΝΟ αποτελεί το δεύτερο στην τάξη όργανο της Ομοσπονδίας το οποίο συγκαλείται σε ετήσια βάση. Εργο του είναι η συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού Δράσης της Διοίκησης της Ομοσπονδίας για τον προηγούμενο χρόνο και ο Προγραμματισμός Δράσης της για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Κατ΄αυτό τον τρόπο, το Γενικό Συμβούλιο δίνει εντολές στην Διοίκηση για την μέλλουσα δράση της.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΠΝΟ διοικείται από τον Γενικό της Γραμματέα και την Διοίκησή της. Την Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποτελούν οι Πρόεδροι των δεκατεσσάρων πρωτοβαθμίων Ναυτεργατικών Οργανώσεων της δύναμής της, οι οποίοι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα συγκροτούν την 15μελή Διοίκηση, που αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας, επιφορτισμένο με την εκτέλεση των αποφάσεων του Παν-Ναυτικού Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου, συνέρχεται δε μία τουλάχιστον φορά τον μήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με την Διοίκηση ενεργεί και κατευθύνει όλες τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας και διευθύνει τις συνεδριάσεις και εκτελεί τις αποφάσεις της. Εισηγείται προς τη Διοίκηση όλα τα ζητήματα και θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της αλληλογραφίας την οποίαν και υπογράφει. Εξ άλλου, ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον κάθε Ελληνικής και ξένης αρχής και μετέχει, εφ΄όσον δεν κωλύεται, όλων των συνεδριάσεων της Διοίκησης των Γενικών Συμβουλίων και των Παν-Ναυτικών Συνεδρίων.

Τέλος, μεταξύ των Μελών της Διοίκησης της ΠΝΟ, εκλέγεται μία φορά τον χρόνο ο Ταμίας της Ομοσπονδίας.

Η ΠΝΟ ανήκει στην δύναμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και αποτελεί ιδρυτική Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών (European Transport Federation - ETF) ενώ σε διεθνές επίπεδο ανήκει στην δύναμη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Eργατών Μεταφορών (International Transport Workers' Federation - ITF), αποτελεί δε μια από τις αρχαιότερες Οργανώσεις της.

Εξ άλλου, η ΠΝΟ μετέχει με εκπροσώπους της σε όλα τα διοικητικά συμβούλια Οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) όπως Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Οίκος Ναύτου, Ταμεία Προνοίας Αξιωματικών & Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν. και Εστίας Ναυτικών. Ειδικά σε ό,τι αφορά την Εστία Ναυτικών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εστίας είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ. Επί πλέον, η ΠΝΟ μετέχει με εκπροσώπους της σε Συμβούλια του ΥΕΝ, χαρακτηριστικά δε αναφέρουμε το Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΣΕΝ), το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) και το νεοσυσταθέν Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).

Σε διεθνές επίπεδο η ΠΝΟ μετέχει διά του Γενικού Γραμματέα της σε καθοριστικής σημασίας όργανα της Διεθνούς των Μεταφορών (ITF) ;όπως η Επιτροπή αγώνα κατά των πλοίων με σημαίες ευκαιρίας (Fair Practices Committee), την Επιτροπή Ναυτιλιακής Πολιτικής του Ναυτεργατικού Τμήματος και άλλες. Εξ άλλου, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ, είναι μέλος της Μικτής Ναυτιλιακής Επιτροπής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενώ Μέλη Διοίκησης της Ομοσπονδίας πλαισιώνουν τις αντιπροσωπείες του ΥΕΝ στις Συνόδους των Επιτροπών και Υπο-Επιτροπών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).