ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ <<ΔΩΡΕΑΣ Ι. ΛΑΤΣΗ>>

 

Με την διάθεση επιταγής ποσού δρχ. πέντε εκατομμυρίων δολαρίων ($ 5.000.000) από τον εφοπλιστή Ιωάννη Λάτση στα Μέλη της Διοίκησης της ΠΝΟ τον Δεκέμβριο του 1989 και με την επιθυμία του δωρητή όπως διατεθούν με μέριμνα της Ομοσπονδίας σε ναυτικούς και τις οικογένειές τους οι οποίοι έχουν ανάγκη λόγω ανικανότητας προς εργασία ή θανάτου του ναυτικού, δημιουργήθηκε ο λογαριασμός δωρεάς, η λειτουργία του οποίου άρχισε την 1/1/1992 βάσει της από 21/11/1991 απόφασης της Διοίκησης για την ενεργοποίηση της εν λόγω δωρεάς.

Η λειτουργία του αυτοτελούς λογαριασμού, την διαχείριση του οποίου έχει η Ομοσπονδία, βασίζεται πάντα σε αποφάσεις της Διοίκησης της ΠΝΟ, οι οποίες λαμβάνονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης που έχει συγκροτήσει η Διοίκηση και απαρτίζεται από πέντε μέλη της (Πρόεδροι Ναυτεργατικών Σωματείων), με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της ΠΝΟ.

Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξετάζει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες της ΠΝΟ. Στη συνέχεια εισηγείται στην Διοίκηση την ικανοποίηση ή απόρριψη αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με σχετικές αποφάσεις της. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι οι εξής:

 

  1. Υπηρεσία ναυτικού από τα μητρώα (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει υπηρεσία την τελευταία πενταετία)

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους.

  4. Ιατρικά πιστοποιητικά κρατικού φορέα με τα οποία να αποδεικνύεται η ανικανότητα προς εργασία ή πόρισμα της Ανώτατης Υγειονομικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας

  5. Απόφαση του ΝΑΤ για την συνταξιοδότηση. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι η δωρεά δεν χορηγείται στους συνταξιούχους, παρά μόνον εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας το τελευταίο έτος (ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης).

  6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εάν η αίτηση υποβάλλεται από μέλος της οικογενείας του ναυτικού).

  7. Αίτηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού Δωρεάς, που θα αναφέρει τον λόγο για τον οποίον αιτείται οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται μια μόνον φορά (δεύτερη αίτηση απορρίπτεται).

Ενημερωτικά, από 1/1/1992 έως 10/11/2009 ημερομηνία διεξαγωγής ετήσιου Γ. Συμβουλίου της ΠΝΟ έτους 2009, έχει διατεθεί σε 1.685 αναξιοπαθούντες ναυτικούς και τις οικογένειές τους το ποσό των €2.988.934 αξιοποιώντας τους τόκους από το κεφάλαιο της δωρεάς.