<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Αντικείμενο του Γραφείου είναι η εκκαθάριση λογαριασμών μισθοδοσίας ναυτεργατών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της Ομοσπονδίας, η επίλυση ναυτεργατικών διαφορών, επικεφαλής δε του Γραφείου βρίσκεται εν ενεργεία Αξιωματικός Ε.Ν.

επιστροφή