<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΝΟ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Με βάση το Καταστατικό της ΠΝΟ που ισχύει από το 1920, έτος ίδρυσης της Ομοσπονδίας, οι σκοποί της καθορίζονται ως ακολούθως:

Να συνενώσει με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφότητας όλους τους Ελληνες ναυτεργάτες με στόχο την επιδίωξη και εξασφάλιση των οικονομικών και ηθικών συμφερόντων τους,

Να συνασπίσει τις ναυτικές οργανώσεις σε ένα Εργατικό Ομοσπονδιακό σύνολο για την προστασία των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικοασφαλιστικών συμφερόντων των μελών αυτών,

Να διαφωτίζει τα μέλη της σε ό,τι αφορά την θέση τους στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα και να αναπτύσσει την αλληλεγγύη μεταξύ τους,

Να ενισχύει την εθνική, πνευματική και κοινωνική ανύψωσή τους και να υποβοηθεί την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους, και τέλος

Να έχει γενικά την ενιαία εκπροσώπηση των Ναυτεργατικών Οργανώσεων για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος ζητήματα, να παρακολουθεί και εξετάζει όλα τα γενικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και να κατευθύνει με ενιαίο τρόπο τους αγώνες για την επίλυση κλπ.